Category Archives: Design

ออกแบบกราฟิก คืออะไร

ปัจจุบันนี้ มองไปทางไหน เราก็จะเห็นงานออกแบบกราฟิกได้ทุกๆที่ โดยเฉพาะตอนนี้ ทุกๆธรุกิจก็จะต้องมาขายของออนไลน์ผ่าน Social แพตฟอร์ม ต่างๆ เช่น Facebook,  Line, Instagram จะเห็นได้ว่ากราฟิกมีผลกับชีวิตประจำวันของเราไปโดยปริยาย กราฟิกคืออะไร ออกแบบกราฟิก หรือ กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)  คือ การเล่าเรื่องราว  ที่เป็นรูปแบบ Visual (มองเห็นด้วยตา) ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ สื่อสาร หรือเปลี่ยนความคิด ไปยังผู้รับสาร หรือ กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัย องค์ประกอบต่างๆ เช่น นางแบบ ข้อความ รูปทรงเลขาคณิต สี ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางศิลปะ ร่วมกับเทคโนโลยี โดยโปรแกรมที่นิยมคือ โปรแกรม Photoshop ,Illustrator  เป็นต้น สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเริ่มออกแบบ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย เราออกแบบให้ใคร เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ผู้ใหญ่หรือเด็ก อายุเท่าไหร่ […]